Fleksör tendon yaralanmalarında tek seanslı fleksšör tendoplasti

Yazdır
PDF

Ama: Primer onarımın müŸmküŸn olmadığı gecikmii olgularda veya yara ve hastanın genel durumu açısından primer onarımın uygun olmadığı fleksör tendon yaralanmalarında uyguladığımız tendon greftiyle onarım değerlendirildi.

‚Çalışma planı: Otuz yedi hastada (29 erkek, 8 kadın; ort. yaş 20.5; dağılım 4-52) serbest tendon greftiyle tek seanslı fleksöšr tendoplasti (n=41) uygulandı. Yirmi sekiz hastada yaralanma zone II'deydi. Yaralanma ile cerrahi arasında geçen sŸüre ortalama bir ay (dağılım 3-6 hafta) idi. Onarımların 26'sında palmaris longus; 14'Ÿnde yŸüzeyel fleksöšr tendon, birinde fleksöšr karpi radialis tendon grefti kullanıldı. Ameliyattan sonra erken pasif hareket programı uygulandı. Kazanılan fleksiyon hareketi Strickland formŸülŸ kullanılarak hesaplandı. Sonuçlar, kullanılan tendon greftinin cinsi, sinir onarımı yapılıp yapılmaması ve yaş grupları (10 yaş ve altı / 10 yaş Ÿüzeri) açısından karşılaştırıldı (ANOVA ). Ortalama izlem sŸüresi 35 ay (dağılım 4-83 ay) idi. 

Sonuçlar : Fonksiyonel olarak, 12 parmakta mŸükemmel (%29.3), 13 parmakta iyi (%31.7), 14 parmakta orta (%34.2), iki parmakta kötü (%4.9) sonuç alındı. Tüm olgularda aktif hareket ortalaması %57 (dağılım %22-88) bulundu. Kullanılan tendon grefti cinsinin, tendon yaralanması ile birlikte sinir yaralanması olmasının veya yaşın sonuçları anlamlı derecede etkilemediği görüldü (p>0.05). 

‚Çıkarımlar: Lokal yara şartlarının primer onarıma izin vermediği olgularda, tendonların primer onarıma mŸüsade etmeyecek kadar kısaldığı durumlarda, pulley sistemi yeterli ise, tek seanslı tendon greftiyle onarımın iyi bir seçenek olduğu sonucuna varıldı.

Yayına ulaşmak için tıklayın - Acta Orthop Traumatol Turc 2004