Kronik izole distal radyoulnar eklem instabilitesi tedavisinde Fulkerson-Watson tekniği ile ligaman rekonstrüksiyonunun erken dönem sonuçları

Yazdır
PDF

Amaç: İzole distal radyoulnar instabilite, travma sonrasında lezyonun saptanma zorluğu nedeni ile daha sıklıkla ilerleyen dönemlerde kronik problemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada Fulkerson-Watson ekstraartiküler ligaman rekonstrüksiyon tekniği ile distal radyoulnar eklem stabilizasyonu yapılmış hastaların erken dönem sonuçlarını sunuyoruz.

Çalışma planı: Radyografi ve manyetik rezonans görüntülerinde (MRG) kronik izole distal radyoulnar eklem instabilitesi saptanan 4 bayan 1 erkek hasta opere edildi. Artroskopik inceleme sonrası 3 hastada ‘triangüler fibrokartilaj kompleksi’nin (TFKK) radial bağlanma yerinden ayrıldığı, 2 hastada periferik yırtık olduğu saptandı. Periferik yırtıklar artroskopik olarak debride edildi. Sigmoid oyuğun yeterli olduğu tespit edilen hastalara Fulkerson-Watson tekniği ile ligaman rekonstrüksiyonu uygulandı. Postoperatif değerlendirmeler MRG ile yapıldı. 

Bulgular: Hastaların ortalama takip süresi 15.5 (6-26) aydı. Tüm hastalarda distal radyoulnar eklem (DRUE) stabilitesi sağlanmıştır. Ameliyat öncesi Quick-DASH semptom skorlaması ortalama 18.63 (15.90-22.72 arası) iken, ameliyat sonrası 6.81 (2.27-9.09 arası) saptandı. Ameliyat öncesi görsel analog skala (VAS) ortalama 7.32 (6.30-8.40 arası) iken, ameliyat sonrası 1.88 (1.50-2.30 arası) olarak bulundu. Ameliyat öncesi supinasyon değeri ortalama aktif 26°(pasif 44°)’den ameliyat sonrası ortalama aktif 47°(pasif 65°)’ye, ameliyat öncesi pronasyon değeri ortalama aktif 18°(pasif 45°)’den ameliyat sonrası ortalama aktif 49°(pasif 68°)’ye, ameliyat öncesi el bileği
fleksiyonu ortalama aktif 20°(pasif 43°)’den ameliyat sonrası ortalama aktif 42°(pasif 60°)’ye ve ameliyat öncesi el bileği ekstansiyonu ortalama aktif 38°(pasif 52°)’den ameliyat sonrası ortalama aktif 45°(pasif 59°)’ye yükseldi.

Çıkarımlar: Sigmoid oyuğun yeterli olduğu olgularda, Fulkerson-Watson tarafından tanımlanan ameliyat tekniği intraartiküler tekniklere göre daha kolay uygulanabilen ve DRUE stabilitesinin sağlanmasında tatminkar sonuçlar alınabilen bir tekniktir.

Yayına ulaşmak için tıklayın - Acta Orthop Traumatol Turc 2011