Geissler 2. ve 3. derece skafolunat interossöz bağ hasarlanmalarında artroskopik dorsal kapsüloligamentöz onarım sonuçları

Yazdır
PDF

Amaç: Bu çalışmada Geissler 2. ve 3. derece skafolunat bağ hasarlanmalarında artroskopik dorsal kapsüloligamentöz sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar ve yöntemler: Geissler 2. ve 3. derece skafolunat
bağ hasarlanmaları nedeniyle Şubat 2011 ile Temmuz 2013 tarihleri arasında artroskopik dorsal kapsüloligamentöz uygulanan 32 hasta (20 erkek, 12 kadın; ort. yaş 30.1 yıl; dağılım 21-42 yıl) çalışmaya alındı. Yakınmaların başlangıcından cerrahiye kadar geçen ortalama süre 13.7 (dağılım 6-20) aydı. Eklem hareket açıklıkları sağlam taraftaki el bilek hareketleri ile karşılaştırıldı. Hastalar cerrahi sonrası Mayo El Bileği Skorlama Testi ile değerlendirildi. Ağrı görsel analog ölçeği (GAÖ) ile değerlendirildi.

Bulgular: Ortalama takip süresi 15.12 (dağılım 6-24) aydı. Mayo El Bileği Skorlama Testine göre, sonuçlar 20 hastada mükemmel, 12 hastada iyi idi. Sağlam ekstremiteye göre ameliyat öncesi fleksiyon açıklığı farkı ortalama 2.18°
(dağılım 0°-5°), ekstansiyon açıklığı farkı ortalama 4.37° (dağılım 0°-15°) idi. Sağlam ekstremiteye göre ameliyat sonrası fleksiyon açıklığı farkı ortalama 1.71° (dağılım 0°-5°), ekstansiyon açıklığı farkı ortalama 1.09° (dağılım 0°-10°) idi. Sağlıklı ele göre ameliyat öncesi ve sonrası ortalama kavrama kuvveti sırasıyla %86 ve %94 idi. Ameliyat öncesi GAÖ puanı 6.59 (dağılım 4-9) iken, ameliyat sonrası GAÖ puanı 1.21 (dağılım 0-6) idi.

Sonuç: Çalışma sonuçlarına göre, artroskopik dorsal ligamentokapsülodez ağrı ve hareket kısıtlılığının giderilmesinde ve kavrama kuvvetinin geri kazanılmasında etkili bir yöntemdir.

Yayına ulaşmak için tıklayın - Geissler 2. ve 3. derece skafolunat interossöz bağ hasarlanmalarında artroskopik dorsal kapsüloligamentöz onarım sonuçları